Skidenbæk (35 - 36):

Reguleret og stillestående kanal med blød og sandet bund.

Skidenbæk har tidligere været hårdhændet vedligeholdt og ligger dybt med stejle brinker.

Ikke ørredvand.

L: 1,8 km. - B: 1,3 m. - D: 5-30 cm.

Tilløb til Binderup Å vest for Kalstrup (34):

Afvandingskanal med ringe fald og tilgroet i dueurt.

Ikke ørredvand.

L: 1,2 km. - B: 0,5 m. - D: 5 cm.

Flaskekanal (33):

Stillestående afvandingskanal med sandet bund.

Ikke ørredvand.

L: 1,5 km. - B.: 0,8 m. - D: 5-10 cm.

Tilløb til Busted Bæk ved Hjedsbæk (31):

Fint lille vandløb, hvor der er udført miljøvenligt vandløbsvedligeholdelse, så vandløbet får lov at mæandrere.

Bunden består af sand og grus og der er fine skjul i bundvegetationen. Vandløbet modtager vand fra Suldrup Sø og er rørlagt på en længere strækning. Der blev fundet
en lille bestand af ørredyngel og få ældre fisk.

Rørlægningen bør åbnes, og dermed give fiskene adgang til ca. 1000 m ekstra gyde- og opvækst
vand.

Ingen udsætning.

L: 0,3 km. - B: 1,5 m, - D: 35-45 cm.

Keldbæk (30):

Keldbæk er en dybtliggende og reguleret afvandingskanal der tidligere har været hårdhændet vedligeholdt.

Bunden er sandet og der er kun få skjul i vegetationen. På trods af de ringe fysiske forhold blev der fundet en fin ørredbestand med både yngel og ældre fisk.

Opstrøms Keldbækvej er der etableret flere gydebanker, som har været benyttet. Det er formodentlig herfra fiskene er vandret nedstrøms.

Yderligere udlægning af gydegrus og skjulesten vil forbedre forholdene markant.

Ingen udsætning.

L: 1,4 km. - B: 1,3 m. - D: 10-15 cm.

Tilløb til Binderup Å fra Keldbaksgård (29):

Reguleret og dybt nedgravet afvandingskanal.

Tilgroet i dueurt.

Ikke ørredvand.

L: 2,0 km. - B: 0,8 m. - D: 5 cm.

Tilløb til Harrild Rende (25 - 27):

St. 26 og 27 har tidligere været opfattet om værende et tilløb til Harrild Rende, men medlemmer fra lystfiskerforeningen oplyste, at strækningen er en del af Harrild Rendes hovedløb.

Vandløbet er reguleret og der er tegn på, at det tidligere har været hårdhændet vedligeholdt.

Denne del af vandløbet er, i modsætning til den øverste strækning, ikke lukket af kantvegetation, men til gengæld plaget af sandvandring. Lige som den øverste del vil vandløbet kunne forbedres ved udlægning af sten og gydegrus, men det
kan være nødvendigt med jævnligt vedligeholdelse af gydebanker pga. af sandvandring.

Ingen udsætning.

Tilløb til Harrild Rende fra St. Abildgård (28):

Lille vandløb der har sit udspring vest for Store Abildgård og er tilgroet i dueurt.

Bunden er blød og der er ringe fald.

På undersøgelsestidspunktet var bækken næsten udtørret.

Ikke ørredvand.

L: 1,3 km. - B: 0,4 m. - D: 0-5 cm.

Binderup Aa (21):

Binderup Å’s nederste strækning, fra Binderup Mølle Dambrug til udløbet i Nibe Bredning, er fortsat et stort og flot vandløb med naturligt forløb. Der er store sving og dybe høller, bunden er overvejende sandet, men der findes partier med lidt grus. På undersøgelsestidspunktet stod der en del havørreder på stykket ved LBÅ’s fiskehytte.

Der er tidligere udsat 1-års ørreder samt mundingsfisk på denne station. Nu er der intet udsætningsbehov.

L: 2,3 km. - B: 5,5 m. - D: 70-150 cm.

Harrild Rende starter syd for Harrild Gårde og løber i Binderup Å, nord for Veggerby Hede. (22 - 24):

Øverst er Harrild Rende et fortrinligt gydevandløb med varieret forløb og fine skjul ved sten og grene. Vandløbet har et godt fald og bunden er overvejende gruset, men der er også en del sand.

Vandløbet er tilgroet af kantvegetation der også giver fine skjul. For ca. 4 år siden blev der udlagt gydegrus omkring Østergårdsvej og elfiskeriet viser, at det er blevet flitigt brugt. Ved st. 23 og 24 blev der fundet en rigtig fin bestand af ørredyngel.

På st. 24 er der stadig behov for at udlægge mere grus.

Ingen udsætning.

L: 3,2 km. - B: 0,8 m. - D: 3-20 cm.

Binderup Aa (18 - 20):

Fra Gelstrup Dambrug til Binderup Mølle Dambrug har Binderup Å et mere reguleret forløb, der tidligere har været hårdhændet vedligeholdt.

Bunden er sandet og vandløbet er kun egnet for større fisk. Ved Binderup Mølle Dambrug var der på tidspunktet for undersøgelsen ingen passage ved omløbet, idet alt vandet ledes til dambruget og passagen der findes ved vandindtaget. Ved undersøgelsen blev der fundet en mindre bestand af ældre fisk og flere undslupne dambrugsfisk især kildeørreder.

Det bør forsøges at finde en bedre passageløsning ved Binderup Mølle Dambrug, som er den nederste opstemning i Binderup Å vandsystem.

Udsætningerne af 1-års fisk ophører.

Intet udsætningsbehov.

L: 3,5 km. - B: 5,5 m. - D: 60-150 cm.

Harrild Rende starter syd for Harrild Gårde og løber i Binderup Å, nord for Veggerby Hede. (15a - 17):

I 2010 blev opstemningen ved Huul Mølle fjernet og fisketrappen erstattet af et ca. 160 m langt stryg.

Ved Gelstrup Dambrug er der fortsat kun passage via kammertrappe.

Fra Huul Mølle til Gelstrup Dambrug er Binderup Å et stort og flot vandløb med fine skjul i vegetationen og en god strøm. Der er en del sandvandring og grødeskæringen bør reduceres, så der efterlades mere vegetation i vandløbet.

Strækningen ved Vokslev (st. 16) vil være egnet til udlægning af sten.

Der blev fundet en god ørredbestand af især ældre fisk.

Passagen ved Gelstrup Dambrug bør ændres, så fiskene kan passere uhindret.

Ingen udsætning.

L: 4 km. - B: 6 m. - D: 60-150 cm.

Binderup Å (12 - 14):

Fra Pandum Bro til Huul Mølle løber Binderup Å som et rigtig flot vandløb med optimale fysiske forhold. Bunden er gruset og vandløbet har et godt fald, der blev observeret en del gydebanker.

Vandløbsfloraen er meget artsrig og sammen med dybe underskårne brinker giver det gode skjul. Strækningen huser en stor ørredbestand med en god aldersfordeling.

Ved Klæstrup Mølle findes der fortsat en opstemning med en kammertrappe, som fiskene skal passere for vandring op- og nedstrøms.

Man bør finde en løsning hvor fiskene kan passere uhindret.

Ingen udsætning.

L: 3,7 km. B: 5,6 m. - D: 20-60 cm.

Binderup Å (8 - 11):

Ca. 100 m nedstrøms Kalstrup Bro ophører den hårdhændede oprensning af åen og der findes
mange vandløbsplanter af forskellige art.

Binderup Å løber som et naturligt vandløb med fine skjul i vegetationen og med underskårne brinker. Der er strækninger med gode gydeforhold, da bunden er overvejende gruset og der er et
godt fald.

Siden sidste undersøgelse er både Pandum og Snorup Dambrug nedlagt og opstemningerne
fjernet. Der blev fundet en god ørredbestand med fin aldersfordeling. Efter fjernelse
af opstemningerne er bestanden af ørredyngel på st. 8 fordoblet.

Intet udsætningsbehov.

L: ca. 5,5 km. B:4,3 m. - D: 60-100 cm.

Hjeds Kanal (5 - 7):

Syd for Hjeds og til Kalstrup kaldes vandløbet Hjeds Kanal og navnet beskriver vandløbet meget godt.

På denne strækning ændrer vandløbet sig fra at være en fin bæk med naturligt forløb til en reguleret kanal med ringe fysiske forhold.

Hjeds Kanal bliver hårdhændet vedligeholdt, hvilket resulterer i at vandløbet ligger dybt i terrænet med blød og sandet bund. Vandløbet vil forbedres hvis det vedligeholdes mere skånsomt.

Ved elektrofiskeriet blev der fundet en lille ørredbestand af især ældre fisk.

Hvis der indføres miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse med reduceret grødeskæring, vil der blive flere skjul og dermed basis for en større bestand.

Der er tidligere udsat 1-års ørreder på denne strækning. Udsætningerne stoppes.

L: 5 km. - B: 4,3 m. - D: 60-100 cm.

Busted Bæk (4):

Nedstrøms Hjedsbæk Møllesø løber Busted Bæk med et slynget og varieret forløb, samt godt fald.

Bækken var oprenset umiddelbart før undersøgelsen. Der var kun skåret grøde i strømrenden og den tilbageværende vandløbsvegetation giver gode skjul.

Der blev observeret strækninger med egnet gydebund.

Nedstrøms tilløbet fra Suldrup Sø (st. 4) blev der fundet en fin bestand af ørredyngel.

Intet udsætningsbehov.

L: 1,5 km. - B: 1,7 m. - D: 15-45 cm.

Hjedsbæk (1):

Hjedsbæk er den øverste del af Binderup Å og starter som afløb fra mindre sø i Albæk Plantage.

På tidspunktet for undersøgelsen var bækken næsten udtørret og den vurderes ikke egnet til
ørreder.

Ikke ørredvand.

L: 0,8 km. - B: 0,5 m. - D: 0-2 cm.

Oversigtskortet m.v.:

Nærværende er en oversigtsvenlig geografisk gengivelse af DTU Aqua's bedømmelser af Binderup Å og berørte tilløb anno 2013 vedr. 'Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09', afledt af bestandsanalyse foretaget i 2012 og sammenholdt med tidligere ditto.

www.fiskepleje.dk